Ajuda

El design toolkit de la UOC presenta les eines agrupades per tipologia i ordenades alfabèticament. El filtre permet seleccionar tipus d’eines i categories de mètodes i així facilitar el seu accés i navegació. Com qualsevol caixa d’eines es tracta d’un recurs viu, es a dir, que al llarg del temps anirem actualitzant i ajustant les eines i també n’incorporarem de noves.

Tipus d’eines

Mètodes
Els mètodes de disseny són procediments, tècniques o qualsevol element que ens ajudi a dissenyar. Constitueixen el conjunt d’activitats que el dissenyador porta a terme en el context d’un projecte de disseny.

Models
Els models que es presenten en aquest toolkit són una selecció d’aproximacions al disseny i a la projectació. Constitueixen una pauta, un model, per organitzar i portar a terme projectes de disseny.

Principis
Els principis de disseny són coneixements sobre el món o sobre com funcionen les coses que ens resulten d’utilitat per dissenyar. Són elements a tenir en compte a l’hora de prendre decisions de disseny.

Classificació de mètodes

La classificació dels mètodes de disseny respon a diferents criteris, això fa que les categories utilitzades no siguin excloents entre elles. En la literatura de l’àmbit de disseny podem trobar classificacions diferents que fan referència a mètodes creatius o racionals, mètodes participatius, mètodes convergents i divergents, etc. La classificació dels mètodes i tècniques de disseny sovint respon a la tipologia de resultats que ofereix i a la fase del procés de disseny en la que te sentit utilitzar-lo.

Quantitatiu. Són mètodes que ens permeten descriure, per exemple, les característiques d’una població general o be trobar relacions causa – efecte. Ens va be per construir un primer perfil d’usuari

Qualitatiu. Mètodes que ens serveixen per comprendre la realitat quotidiana de les persones. Proporcionen información sobre interessos, motivacions i espectatives de les persones en relació a un producte.

Amb usuaris. Es tracta de mètodes que involucren usuaris en la seva realització. La participació dels usuaris pot ser per recollir informació directa o be pot ser per involucrar-los en un projecte de co-creació.

Sense usuaris / Expert. Els mètodes que no involucren usuaris també s’anomenen mètodes d’expert ja que és un dissenyador expert qui els porta a terme. Es tracta de mètodes que requereixen certa experiència prèvia per tenir resultats interessants.

Exploratori. Són mètodes que també s’anomenen d’investigació, i són principalment mètodes de recollida d’informació. Aquesta informació constitueix el punt de partida del projecte de disseny.

Síntesi. Els mètodes de síntesi són aquells que s’orienten a obtenir conclusions a partir de les dades recollides amb els mètodes d’exploració i investigació. Ens ajuden a modelar, concretar i definir aspectes clau del projecte abans de la generació de solucions.

Generatiu. Són mètodes que ens permeten generar solucions de disseny. Aquestes solucions molts cops prenen forma de prototips que s’avaluen i milloren iterativament fins conformar el producte final.

Avaluació. Inclou aquells mètodes i tècniques orientats a l’avaluació de solucions de disseny. Molts cops hi ha mètodes d’avaluació que són també d’exploració i investigació i viceversa.